Valesokkelin korjaus - PKS

Keimola, Vantaa

120 €

tänään 07:00
Tyyppi: Myydään
Linkki: Yhteydenottolomake
Kauppa: Talopekat Oy
Kaupan kaikki ilmoitukset (10)

Ilmoituksen tiedot

Onko kiinteistösi rakennettu 60-luvulla?
Onko seinän puunrunkorakenne alempana kuin lattiapinta?
Tuntuuko siltä, että seinästä tulee tunkkainen tuoksu?

Syynä tuoksuun saattaa olla valesokkeli, joka on tyypillinen 1960-1990 luvun alun omakoti- ja rivitaloissa. Ammattitaitoinen valesokkelin korjaus on varma tapa varmistaa kiinteistösi arvonkehitys jatkossakin.

Valesokkelin korjaus ja siihen johtavat syyt

60-lu­vun oma­ko­ti­ta­lois­sa oli tyy­pil­lis­tä, et­tä sei­nän puu­run­ko­ra­ken­ne läh­tee alem­paa kuin lat­tia­pin­ta. Siel­lä ole­va alaoh­jaus­puu on saa­nut kos­teut­ta ja al­ka­nut ho­meh­tua. Poik­keuk­set­ta näis­sä ra­ken­teis­sa har­voin on tuu­le­tus­ta juu­ri lain­kaan. Näi­tä va­le­sok­ke­lin kos­teus ja ho­me­vau­rioi­ta on vai­kea ha­vai­ta sil­mä­mää­räi­ses­ti pääl­le­päin, mut­ta on­nek­si help­po kor­ja­ta jäl­ki­kä­teen. Teem­me vuo­sit­tain usei­ta kor­jauk­sia ja saam­me no­peas­ti huo­neil­man raik­kaak­si ja va­le­sok­ke­lin kor­jaus var­mis­taa myös sei­nän ve­de­ne­ri­tyk­sen jat­kos­sa­kin.

Huomaatko hajua sisäilmassa?

Mi­kä­li huo­neil­ma al­kaa hais­ta vä­hän tunk­kai­sel­le tai van­hal­le on syy­tä va­le­sok­ke­lin omaa­vas­sa ta­los­sa teh­dä tar­kas­tus. Va­le­sok­ke­lin kor­jaus on help­poa, mut­ta lii­an pit­käk­si ai­kaa jää­nyt kor­jaa­mat­to­muus voi jät­tää py­sy­viä oi­rei­ta asu­jil­le. Va­li­tet­ta­vaa on, et­tä ha­jua ei vält­tä­mät­tä he­ti huo­maa hen­ki­lö, jo­ka on tot­tu­nut maa­kel­la­rin ha­juun.

Nopea tutkimus osoittaa usein tarpeen

Usein huo­neil­mas­ta tai ra­ken­tees­ta otet­tu näy­te pal­jas­taa mik­ro­bi­läh­teen esi­mer­kik­si sä­de­sie­nen, jo­ka le­vit­tää huo­neil­maan mik­ro­be­ja ja pa­hi­mil­laan näi­tä ho­me ja mik­ro­bi­hait­to­ja ei huo­ma­ta en­nen kuin jon­kun ter­veys al­kaa oi­reil­la, ho­me ja mik­ro­bit ai­heut­taa her­kem­mil­le ys­kää, li­ma­kal­vo­jen är­sy­tys­tä ja pää­ki­pu­ja kuu­mei­lu­ja ja pit­kit­tyes­sään myös lau­kai­see ast­ma­reak­tioi­ta, kor­va­tu­leh­dus­ta ja ihot­tu­maa. Täl­lai­ses­sa ta­pauk­ses­sa on tär­ke­ää saa­da mik­ro­bi­läh­de sii­vot­tua ja va­le­sok­ke­lin kor­jaus on­kin ai­van eh­dot­to­man tär­ke­ää.

Li­säk­si va­le­sok­ke­lin kor­jauk­sen yh­tey­des­sä par­hai­ten näi­tä ala­poh­jan kos­teuson­gel­mia voi­daan tor­jua sa­lao­ji­tuk­sen kun­non sel­vit­tä­mi­sel­lä ja kun­nos­tuk­sel­la se­kä kat­to­sa­de­ve­sien oi­keal­la oh­jauk­sel­la. Tar­kas­tam­me myös, et­tä sok­ke­lin vie­rus­tan maa-ai­nes on sa­lao­ja­se­pe­liä ja sok­ke­lia vas­ten on ny­ky­ai­kai­set ve­de­ne­ris­tys­le­vyt. Mi­kä­li ei ole, tu­lee ne hoi­taa en­si töi­nä kun­toon, sil­lä muu­ten sei­nä vuo­taa ja si­sä­sei­nä ho­meh­tuu uu­des­taan.

Korjaus on nopea tehdä, jolloin kaivetaan sokkelin vierustat auki ja seinäpinta pinnoitetaan ISODRÄN-levyillä, jotka toimivat samalla ulkoisesti lämmöneristeenä. Näin säästetään myös liialta sepelin käytöltä salaojituksen yhteydessä.

Valesokkelin korjaus on kustannustehokasta

Var­si­nai­nen jo ho­meh­tu­nut va­le­sok­ke­lin kor­jaus ja de­sin­fioin­ti to­teu­te­taan ho­mei­set ala­puut pur­ka­mal­la, pois­ta­mal­la ja run­ko­tol­pat kat­kais­taan ja pai­kal­le asen­ne­taan ny­ky­ai­kai­nen ter­mo­palk­ki, jo­ka on eh­dot­to­mas­ti pa­ras vaih­toeh­to. Näin on mu­ka­vam­pi kä­vel­lä lat­tial­la tal­vel­la kun ei ve­to ja vii­ma käy ja läm­mi­tys las­ku­kin py­syy koh­tuul­li­se­na. Niin, ja mi­kä tär­kein­tä: ho­mei­sen ta­lon vuok­si ei vaa­ran­ne­ta omaa ei­kä lä­heis­ten ter­veyt­tä.

Ta­lo­pe­kat te­kee ta­kuu­työ­nä va­le­sok­ke­lin ja mui­den kos­tu­nei­den ja ho­meh­tu­nei­den ra­ken­nuso­sien kor­jaus- ja sa­nee­rausu­ra­koi­ta ku­ten ra­ken­nus­ten ala­poh­jat, sei­nät ja ka­tot. Hel­sin­gin, Es­poon ja Van­taan alu­eel­la.
Talopekat Oy

Vestrantie 24
01750 Vantaa

Ajoneuvot ja koneet

Asunnot ja tontit

Koti ja asuminen

Vapaa-aika ja harrast...

Elektroniikka

Liiketoiminta ja työp...

Muut

Tori-kaupat